Handelsbetingelser


1. Anvendelse
1. Almindelige handelsbetingelser gælder for alle aftaler om Minds of Us med CVR-nummer 38846531 – Minds of Us yder handel med serviceydelser indenfor konsulentydelser med relation til arrangementskoordinering.
Aftalegrundlag
2. Betingelserne udgør sammen med Minds of Us’ oplæg og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Minds of Us’ handel med serviceydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til kunden udgør ikke en del af aftalegrundlaget.
3. Ændringer og tillæg: ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
2. Serviceydelser
1. Alle aftaler er i henhold til fremsendt ordrebekræftelse.
3. Pris og betaling
1. Prisen for serviceydelserne følger Minds of Us’ oplæg og ordrebekræftelser, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
2. Kunden skal betale alle faktura for serviceydelser senest 7 dage fra fakturadato.
3. Minds of Us fakturerer kunden for første halvdel af det aftalte beløb for Minds of Us’ serviceydelser, ifølge oplæg og ordrebekræftelser, straks efter aftalen indgås. Minds of Us fakturerer kunden for sidste halvdel af det aftalte beløb for Minds of Us’ serviceydelser, ifølge oplæg og ordrebekræftelser, 20 dage inden arrangementets afholdelse.
4. Indgås aftalen senere end 20 dage før arrangementets afholdelse skal det fulde beløb betales straks efter aftalen indgås, ifølge oplæg og ordrebekræftelser.
5. Leverandører betales af kunden i henhold til leverandørens betalingsbetingelser.
4. Forsinket betaling
1. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt, af årsager, som Minds of Us er uden ansvar for, har Minds of Us ret til at kræve det forfaldne beløb samt det resterende beløb betalt straks.
2. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 7 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Minds of Us, har Minds of Us, ret til at ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og / eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Ud over ophævelse kan Minds of Us således også kræve erstatning for ethvert tab. Herunder tab af avance for både leverede og ikke leverede ydelser.
5. Oplæg, ordrer og ordrebekræftelser
1. Minds of Us’ oplæg er gældende i 10 dage fra den dato oplægget er dateret, medmindre andet fremgår af oplægget. Accept af oplægget, der er Minds of Us i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Minds of Us.
2. Minds of Us tilstræber at sende bekræftelse, eller afslag, af en ordre på serviceydelser skriftligt til kunden senest 7 dage efter modtagelse af accept på ordren.
3. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Minds of Us’ skriftlige accept.
4. Hvis Minds of Us’ ordrebekræftelse på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens opfattelse af ordren, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Minds of Us skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.
6. Levering
1. Minds of Us leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Minds of Us’ ordrebekræftelse.
2. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal denne uden ugrundet ophold meddele dette skriftligt til Minds of Us. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, og ikke meddeler dette skriftligt til Minds of Us, kan den ikke senere gøres gældende.
7. Forsinket levering
1. Hvis Minds of Us forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Minds of Us kunden om dette og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
2. Hvis Minds of Us undlader at levere serviceydelser senest 10 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Minds of Us. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.
8. Garanti
1. Minds of Us garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelsesperioden. Minds of Us er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler hos leverandører, i forbindelse med arrangementskoordinering.
2. Minds of Us’ garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes brug i strid med Minds of Us’ instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, i afhjælpning eller ændring udført af andre end Minds of Us, eller i andre forhold, som Minds of Us er uden ansvar for.
3. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel indenfor den aftalte periode, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal denne uden ugrundet ophold meddele dette skriftligt til Minds of Us. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Minds of Us, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Minds of Us de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Minds of Us beder om.
4. Inden rimelig tid efter, at Minds of Us har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Minds of Us kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
5. Inden 5 dage efter, at Minds of Us har afgivet meddelelse til kunden efter punkt d om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Minds of Us fejlen eller manglen.
6. Hvis Minds of Us undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Minds of Us har givet meddelelse til kunden efter punkt d, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en frist på 5 dage, tilbagebetales et beløb, der beregnes forholdsmæssigt svarende til manglens værdi, i forhold til den samlede ordre. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af punkt 9.
9. Ansvar 
1. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.
2. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Minds of Us ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
3. Uanset eventuelle modstridende aftalevilkår i aftalegrundlaget, er Minds of Us ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, såfremt den eller de manglende opfyldelse skyldes, at der hos Minds of Us opstår pludselig sygdom, således at den eller de for aftalen med kunden ansvarlige medarbejdere ikke er i stand til at opfylde aftalen. Såfremt det er muligt, varsles sygdom, der forventes at have indflydelse på aftalen med kunden straks det er muligt, ligesom kunden oplyses om mulighed for ændringer i aftalen.
4. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Minds of Us ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Minds of Us’ kontrol, og som Minds of Us ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
10. Fortrolighed
1. Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Minds of Us erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
2. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Minds of Us fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
3. Parternes forpligtelser gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.
11. Gældende lov og værneting
1. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved retten i Aarhus.
12. Aflysning og ændringer
1. Ønsker kunden at ændre datoen for arrangementets afholdelse, kan kunden forespørge Minds of Us herom. Dette skal forekomme senest 20 dage inden den oprindelige dato for arrangementets afholdelse. Accepterer Minds of Us ændringen, skal der indgås en skriftlig aftale, der bekræfter den nye dato for arrangementets afholdelse. Ændres datoen for arrangementets afholdelse skal kunden betale i henhold til den oprindeligt aftalte dato for arrangementets afholdelse.
2. Minds of Us er uden ansvar for ændringer, der forårsages af leverandører, herunder foredragsholdere. Hvis leverandøren forårsager væsentlige ændringer, bestræber Minds of Us sig på at afhjælpe eventuelle udfordringer i forbindelse hermed.

Opdateret den 11. oktober 2018